תקנון האתר

תקנון האתר

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות- SimonSayCrypto כללי

1. ברוכים הבאים לאתר https://simonsayscrypto.co.il המספק קורס ללימוד עולם הקריפטו. כבר עכשיו יצוין כי האתר לא עוסק בייעוץ השקעות ולא מבטיח תוצאות מכל סוג שהוא. המידע בקורס הוא מידע אינפורמטיבי אשר מטרתו לספק מידע למשתמשים על עולם הקריפטו. )להלן: “הקורס”(

2.הקורסלאעוסקבייעוץהשקעות,כמוכןיתכןוהמידעאינושלםאולחלופין,יתכןונפלוטעויותטכניותאואחרותבמידע–השימושבמידעהאינפורמטיביבעמודעלאחריותהמשתמשבלבד. 3.המסחרבקריפטוהינומסחרבסיכוןגבוהמאדועלכןסוחריםבתחוםעשוייםלהפסידאחוזיםנכבדיםמהשקעתם.המלצתנולכלסוחרבאשרהואבענףזה,להשקיעסכוםאשריש

באפשרותו להפסיד מבלי לפגוע בתוכניותיו העתידיות ובמצבו הפיננסי הנוכחי.

4. הקורסהינובכפוףלתנאיהשימושהמפורטיםלהלן: 5. בעל האתר ומפעילו הוא סיימון סארי, )להלן: “האתר” ו/או “מפעיל האתר”(. 6. תנאי השימוש באתר מסדירים את היחסים בין האתר לבין כל אדם הגולש ו/או משתמש באתר או במידע המצוי בו )כל אחד מהם להלן: “הלקוח” ו/או “המשתמש“(.

7.כלשימושבאתרובתכניםהמוצגיםבו,לרבותהעיוןוהגלישהבו,כמוגםכלפעולהבוובכללזהרכישהבאמצעותו,כפופיםלתנאיהשימושהמפורטיםלהלן.משתמשהאתרמתבקשלקרואתנאים אלה בעיון ובקפידה. משתמש אינו חייב להסכים לתנאי שימוש אלו אך אם אינו מסכים להם, הוא נדרש לצאת מהאתר לאלתר ולא לעשות בו כל שימוש. תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמה ואישור המשתמש לתנאי שימוש אלו.

8.השימושבאתרמהווהאתהסכמתהמשתמשלכלתנאיוללאכלהגבלהו/אוהסתייגותובעשותושימושבאתרמתחייבהמשתמש,כילאתהאלוו/אולמימטעמוכלטענהו/אותביעה,במישריןו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.

9. הניסוחבתקנוןזהבלשוןזכרמטעמינוחותאךהכוונהלנשיםוגבריםכאחד. 10.כותרותהפרקיםמובאותלשםנוחותוהתמצאותבתקנוןולאישמשולשםפרשנותו. 11.האתררשאילהציע,להחליףולשנותמבצעיםוהטבותוכמוכן,רשאיבכלעתלהפסיקאותםללאכלצורךבהודעהמוקדמתוכילאתינתןהאפשרותלכפלמבצעיםאלאאםיצויןאחרתעלידי

מפעילת האתר. 12.הגישהוהשימושבאתראינטרנטזהלרבותהשימושבכלהתכניםו/אוהמידעו/אוהשירותיםהמופיעיםבומפעםלפעםכפוףלתנאיהשימושהמפורטיםלהלןולהוראותכלדיןהחלבמדינתישראל. 13. סרטוני הדרכה, תמונות והצגת המוצרים הינן לשם המחשה בלבד ואינם מחייבים את מפעיל האתר. 14.האתרותכולתהאתרנועדואךורקלשימושפרטיולאמסחרי,והשימושבהםמוגבלאךורקלמטרותמכירתוקנייתהמוצריםבאמצעותם.איןלהעתיק,לשכפל,להפיץ,למכורו/אולהציגמוצרכלשהו

אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב ממפעיל האתר.

15. כלאדםאוחברההמבצע/תפעולהכלשהיבאתר,לרבותאדםהמבצערכישה)לעילולהלן:)“הלקוח“(מצהירבעצםביצועהפעולהכיקראתקנוןזה,הביןאותוואתתנאיווכיהואמסכיםלתנאיו והוראותיו.

16.הלקוחמצהירכיהינוכשירלבצעפעולותמשפטיותמחייבות.במידהוהלקוחהינומתחתלגיל18חובהעליוליידעאתהאפוטרופוסהחוקיבדברהוראותהאתרוהתקנוןולקבלממנואישורמראש לביצוע הפעולות באתר.

17.הלקוחמתחייבלשפותאתמפעילהאתרבגיןכלנזקשיגרםלהעקבמסירתפרטיםכוזביםושיבושהפעלתהאתר. 18.עלמנתלבצערכישהבאתר,עלהלקוחלבצעתהליךמילויפרטיםבמסגרתוישלספקפרטיםאישייםהנדרשים,ביןהיתר,לשםמשלוחהמוצריםלידיווהחיובהכספיבגינם.

ביצוע הזמנה ואספקת הקורס

19. מפעילהאתרמציעקורסיםללימודעולםהקריפטו. 20. תכני הקורס במלואם יעלו במערכת“ווקומרס” )להלן: “Woo Commerce“(. 21.עםרכישתהקורס,יקבלהלקוחפרטיגישהלמערכתווקומרסוללקוחתהאגישהלתכניהקורסללאהגבלתזמן. 22.יובהר,כימערכתווקומרסהינהמערכתחיצוניתואינהשייכתלמפעילתהאתרוכיהשימושבמערכתווקומרסכפופהלתנאיהשימושולתקנוןמערכתווקומרס. 23.בביצועהזמנתקורסהלמידה,ידועלך,כיהנךרוכשקורסללימודעולםהקריפטווייתכןשחלקמהתכניםבקורסמבוצעיםעלתוכנותשונותאשרלאנרכשותבמסגרתהקורס,וישלרכושאותןבנפרד

במידה ותרצה להשתמש בהם.

24.המידעהמצויבמערכתווקומרסהינםבאחריותםהבעלדיתשלבעלימערכתווקומרסולפיכך,האתראינואחראילכלנזקו/אוהפסד,ישיראועקיף,אשרנגרםללקוחכתוצאהמהשימושבמערכת ווקומרס וללקוח לא תהיה כל טענה כנגד מפעילת האתר.

1.בביצועהזמנתהקורסבאתר,יתבקשהמשתמשלהקלידפרטיםבסיסייםכמושם,כתובתדואראלקטרוני,מספרטלפון,ת”זומספרכרטיסאשראי.עלמנתשההזמנהתבוצעבמהירותוללאתקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת מפעילת האתר לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

2.יודגש,כימסירתפרטיםכוזביםביודעיןעלולהלעלותכדיעבירהפלילית.נגדמגישיפרטיםכוזביםעלוליםלהינקטצעדיםמשפטייםאזרחייםופליליים,לרבותתביעותנזיקיןבגיןנזקיםשיגרמו למפעילת האתר עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע אשר ימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר.

3.במעמדביצועההזמנהתבצעמפעילתהאתרבדיקהשלאמצעיהתשלוםשנמסרעלידיהרוכש,ועםקבלתאישורההזמנהע”יחברותכרטיסיהאשראיתימסרלמשתמשהודעהמתאימהכיההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט הנרכש על ידו, יתבצע מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.

4.עסקתהרכישהתבוצערקלאחרהשלמתתהליךההזמנהולאחרשמפעילתהאתרתקבלאישורמהגורםהרלבנטיעלביצועהחיוב,בהתאםלנהליהעבודההקיימיםביניהם.במקרהבולאאושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה.

5.ההזמנהתרשםבמחשבימפעילתהאתרויישלחאישורבדואראלקטרוניעלביצועהפעולהמיידבסמוךלסיוםביצועעסקתהרכישהעלידיהמשתמשבאתר.במקרהשלאיקבלתהודעתהאישור במייל יש לפנות לשירות הלקוחות.

6.המשתמשבאתריקבלחשבוניתעבורביצועהתשלוםלאחרביצועולחשבוןהאמיילאותוהזיןבמעמדהרכישה.

7.יובהרויודגש,משלוחהודעתדואראלקטרוניבדבררישוםההזמנהבמערכתהממוחשבתשלמפעילתהאתראינהמהווהראיהבדברהשלמתהפעולהואיןבמשלוחהודעתהדוא”לכדילחייבאת מפעילת האתר. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של מפעילת האתר הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה.

8.פרטיההזמנהכפישהזיןהמשתמשבטופסההזמנהורישוםהעסקהבמחשביהאתריהווראייהחלוטהוסופיתלנכונותהעסקה. 9.במקרהבולאאושרההעסקהע״יחברתהאשראי,יקבלהמשתמשהודעהמתאימהעלכךוהואיידרשלמסוראמצעיתשלוםאחר.

10.ללקוחותתינתןהאפשרותלפנותבשאלותהקשורותלתחומיהלימודבקורסבתוך14ימיםבלבדממועדרכישתהקורסובאמצעותהדוארהאלקטרוניועמודהפייסבוקהייעודישלכלקורס.המענה יינתן רק בסוגיות אשר קשורות לתכני הקורס ולא לסוגיות ומקרים פרטניים.

11.רכישתהקורסעלידיהלקוחמקנההרשאהלשימושבקורסלאדםבודדבלבדואיןלהעביראתהרשאתהשימושו/אואתפרטיהגישהלקורסלאחרים.במידהומפעילהאתריגלהכילקוחהעביר את פרטי הגישה לקורס – המנוי של הלקוח יבוטל ללא החזר כספי!

12. ככלוהלקוחמעונייןברישיוןזוגיאורב-משתמשים,עליולקבלאישורבכתבממפעילהאתראולרכושמספררישיונות,בהתאםלמספרהמשתמשיםהמבוקש.

37. מפעילתהאתרתספקללקוחפרטיגישהאישייםלמערכתהקורסשםיעלוכלהתכנים.

38.עםקבלתפרטיהגישהלמערכתווקומרסלדוארהאלקטרונישלהלקוח,הלקוחיהיהחשוףלתוכןהקורסללאהגבלהוללקוחתהיהגישהלקורסבכלעת,ביןעםבאמצעותפלטפורמתווקומרס,אובין אם בשליחת הקורס לדואר האלקטרוני של הלקוח.

1. מיד עם השלמת הרכישה של הקורס, FOUND יקבל הלקוח אישור הזמנה ואת פרטי הגישה לקורס במערכת ווקומרס לדואר האלקטרוני אשר הוזן במעמד הרכישה.

2.עלמנתלהבטיחאתביצועההזמנהביעילותוללאתקלות,ישלהקפידעלמסירתכלהפרטיםהנדרשיםבאתרבאופןמדויקועדכני.אםבעתביצועההזמנהיימסרופרטיםשגויים,מפעילהאתרלא יוכל להבטיח שההזמנה תיקלט, תתבצע או שפרטי הגישה לקורס יגיעו ליעדם.

3.עלהלקוחמוטלהאחריותלבדוקאתאישורההזמנהשנשלחבדוארהאלקטרונישמסרבכדילוודאשאיןטעותבהזמנה.לאתתקבלכלטענהכיהוזמןמשהושונהמתוכןאישורההזמנה.

4.מפעילהאתריהיהרשאי,עלפישיקולדעתוהבלעדי,לחסוםאתההרשאהלמשתמשכלשהובמקריםשלעבירהעלהחוקאועלתנאיהשימושבעמוד,אוכאשרהפריעהמשתמשלפעילותה התקינה של המערכת

מדיניות ביטולי עסקה 1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 )להלן: “החוק“(.

2.עלהמזמיןהיכולתלבטלאתהעסקהשביצע,הזיכוייבוצעבכרטיסהאשראישבובוצעההעסקה.הזיכוייתבצעבמקריםובתנאיםהבאים:

45.ככלולקוחיהיהמעונייןלבטלאתההזמנהשלהקורסבטרםקיבלאתפרטיהגישהלקורסבמערכתווקומרס,ביטולההזמנהיהיהכרוךבעמלתדמיטיפולשל5%או₪100,הזולמבניהםבתוך2ימי עסקים מיום ההזמנה, זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.

46.במקרהשלביטולעסקהלאחרשנשלחופרטיהגישהלקורסבמערכתווקומרסאלהלקוחולאחרקבלתהמוצראצלהלקוחלאיינתןזיכויכספי. 47.יובהר,כילקוחאשרקיבלאתפרטיהגישהלקורסו/אופתחאתהקורסבמערכתווקומרסיחשבכמישנחשףלתוכנוולכןנחשבכמישפתחאתהמוצר.

1.לאניתןלזכותעסקאותאשרנעשובאמצעותכרטיסידיירקט)דביט(והזיכוייתבצעבאמצעותהעברהבנקאית. 2. הודעהעלביטולעסקהתתבצעבאמצעותדוא”ל–[email protected]

קנין רוחני

50.מלואזכויותהיוצרים,סימניהמסחרוהקנייןהרוחניבאתר,לרבותבתכניהאתרוהקורס,בעיצובהאתר,ובכלתוכנה,יישום,קודמחשב,קובץגרפי,תמונה,טקסטוכלחומראחרהכלולבאתר,הינם בבעלות האתר בלבד. אין להעתיק, לצלם, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי אחד מאלו.

1. איןלשכפל,להעתיק,לפרסם,לשווק,להפיץו/אולייצרעבודותנגזרותשלכלחלקמןהאתרו/אוהקורס.

2. הקורס,דומייןהאתר,האתר,שםהמותג,סימניהמסחר)ביןאםנרשמווביןאםלאו(,וכו’–הםכולםרכושהשלמפעילתהאתרבלבד.איןלעשותבהםשימושבלאקבלתהסכמתהבכתבומראש.כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו כן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל,להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם מפעילת האתר נתנה את הסכ3מתה לכך, בכתב ומראש ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהי כל המוצרים המוצגים באתר הינם חלק מקניינה הרוחני של בעלת המותג ו/או של צד ג’שהוא שאישר את השימוש בהם לה או למי מטעמה.

3.לצרכיהגנהעלקניינההרוחניועלתכניהשלמפעילתהאתר,הלקוחמסכיםכימפעילתהאתרתתירלוכניסתמשתמשלתכניהקורסמכתובתIPאחתבלבד.

4.יובהר,כיכללהתכניםבקורסיםאשרנמכריםעלידימפעילתהאתרהינםקורסיםבלעדייםוייחודיםאשרנבנועלידימפעילתהאתרולטובתהלקוחותשלהבלבד.ברכישתהקורס,הלקוחמתחייב לשמור על סודיות התכנים בקורס ולא לעשות בהם שימוש מסחרי.

הפסקת הפעילות באתר ובמכירת הקורס

1.האתרשומרלעצמואתהזכותלהפסיקבכלעת,ועלפישיקולדעתוהבלעדיאתהפעילותבאתרו/אובמכירתהקורסו/אולביטולהזמנהשללקוח.

2.יצויןכיהאתרשומרלעצמואתהזכותלהפסיקבכלעתאתעמודהטלגרם/דיסקורדומתןמענהדרךערוציםאלו.ME250האתרלאמתחייבכיימשיךלספקשירותיםדרךעמודיםאלו,ובעתהרכישה,מתן השירות דרך עמוד הטלגרם/דיסקורד הוא למעשה בונוס לרוכש ואינו חלק ממחיר העסקה ועל כן גם אם תופסק הפעילות בערוצים אלו לא יהיה זכאי הלקוח לפיצוי מכל סוג.

3. במידהובוטלההזמנהעלפיהחלטתהאתר,יזוכההלקוחבמלואהסכוםאותושילם.

4.ככלוהאתריפסיקאתפעילותוו/אותבטלהזמנהמסוימתשללקוח,בגיןטעותבתיאורהמוצר,מחירשגויו/אוכלסיבהשהיא,לאתהיהללקוחכלטענהו/אותביעהכלפיהאתרו/אומיממפעיליו.לחילופין ולפנים משורת הדין, רשאית מפעילת האתר לאשר את תנאי העסקה החדשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

שונות

1.תנאיהשימושבאתרמתקיימיםבאתרובשירותיםהכלוליםבובאמצעותכלמחשבאומכשירתקשורתאחר)כגון:טלפוןסלולרי,טאבלט,מחשבידוכו’(.הםחליםעלהשימושבאתרגםברשת האינטרנט וגם בכל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

2.האתרשומרלעצמואתהזכותלשנותאתהתקנוןמפעםלפעם,להוסיףאולגרועממנו,ביחסלאתרכולו,לחלקועלפישיקולדעתההבלעדיוזאתבמתןהתראהו/אוהודעהמוקדמתשל30ימים.האחריות הבלעדית והמלאה להכרת התנאים להלן ולשימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת על המשתמש בלבד.

3.האתרעושהככלשיכוללדאוגשהמידעשמופיעבאתרו/אובקורסיהיההמידעהמדויקביותראבליובהרכיעלוליםלהופיעבו,בתוםלבאידיוקמסוימיםאוטעויותוהאתרלאיישאבאחריותכל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן, ט.ל.ח.

4.כלהתנהגותו/אוהתנהלותשלמפעילתהאתרלטובתמשתמשהאתרמחוץלגבולותשימושהאתרובניגודלאמורבתקנון,הינהלפניםמשורתהדיןבלבדולאתשמשאותיחשבכוויתורמצידהעל האמור בתקנון זה.

5.במידהויחולותקלותמחשובאשרימנעובאופןזמנישימושבאתרו/אובקורס,תפעלמפעילתהאתרלטיפולבהםבהקדםולאיהיולמשתמשיהאתרטענותאותביעותכנגדהבקשרלאירועים בתקופת התקלות והטיפול בהן.

6.בכלמקרהשלאיהתאמהו/אוסתירהביןהקבועבתקנוןזה,לביןהנאמרבכלפרסוםו/אומידעאחרשפורסםו/אוניתןעלידימפעילתהאתרו/אומימטעמה,בקשרעםתנאיהשימושורכישת מוצרים באמצעות האתר, לרבות ברשתות החברתיות, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.

7.האתראינואחראילפעולותו/אונזקיםאשריגרמוללקוחותאשררכשואתהקורסומובהרבזאת,כיהקורסהינובגדרייעוץבלבדולאמחייבאתמפעילתהאתרבכלדברועניין. 8.הלקוחמצהיר,כיהינומודעלכךשכלפעולהו/אועסקהו/אוהחלטהשיקבל,ביןאםבעקבותהקורסוביןלאו,הינהבגדראחריותוהבלעדיתשלהלקוחומפעילתהאתרלאתישאבאחריותבגינם. 9.הלקוחמצהיר,כיהואמודעלכךשהקורסמספקמידעכללי,ואינומהווהתחליףלייעוץפרטניומקצועיעלידיאישמקצוע.השימוש,אפוא,בתכניםהמוצגיםבאתר,בשירותיהאתרובקורסייעשועל

אחריותו הבלעדית והמלאה של הלקוח. 10.המחיריםבקורסכולליםמע״מעלפיהדיןויובהר,כיהמחירהסופיהינוהמחיראשריופיעבעמודהזנתפרטיהאשראי. 11.הדיןהחלעלהזמנתךועלתקנוןזה,הואהדיןבישראלבלבד.סמכותהשיפוטהבלעדיתלכלענייןומחלוקת,נתונהלביתמשפטהמחוזיחיפה.

מדיניות פרטיות ושמירת סודיות

1.האתראינושומראתפרטיכרטיסיהאשראישלהלקוחותבשוםמאגרשהוא,פרטיכרטיסהאשראיאשרמוזניםבמעמדהרכישהנשלחיםישירותלחברתהסליקהומפעילהאתראינוחשוףלפרטיו.

2.האתרמחייבשלאלעשותכלשימושבפרטיםשללקוחותיההרשומיםבאתראלאלצרכיושלתפעולהאתרועלמנתלאפשרלבצעאתההזמנהעלהצדהטובביותרועלמנתלהעבירמידעללקוחות.

3.הלקוחבאתריתבקשלמסוראתהמידעהאישישלועלמנתלבצעאתהרכישהבאתר.האתרנוקטבאמצעיהזהירותהמקובליםעלמנתלשמורולהגןככלהניתןעלסודיותהמידעהאישישל לקוחותיה והיא תעשה בו שימוש לצרכים פנימיים בלבד, לרבות יצירת קשר עם המשתמשים,אספקת המוצרים ללקוחות, דיוור פרסומות ומידע שיווקי של מפעיל האתר במידע והמשתמש אישר זאת באתר.

4.פרטיוהאישיםשלהמשתמש)דואראלקטרוניו/אומספרניידבלבד(,יישמרועלפיבקשתהמשתמשבאתרלטובתדיוורישיר.להסרהישלפנותבכתבלשירותהלקוחותבמייל[email protected] ביצוע ההסרה עתיד להימשך כ-14 ימי עבודה, מיום קבלת הפנייה.

5.מפעילהאתרמתחייבכילאיעשהשימושבפרטיהמשתמשיםהרשומיםבאתראלאלצרכיתפעולהאתרבלבדועלמנתלאפשראתביצועהרכישהבאתר,וכן,לצורךשמירתקשרעםהמשתמש.

6.למרותהאמורלעיל,מפעילהאתריהארשאילהעבירפרטיוהאישייםשלמשתמשלצדשלישיבמקריםבהםהמשתמשביצעמעשהאומחדלהפוגעיםו/אוהעלוליםלפגועבמפעילהאתרו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי מעפילת האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי מפעיל האתר צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.

7. מפעיל האתר עשוי לעשות שימוש ב”עוגיות”, המוכרות גם כ-“Cookies”, על המחשבים של המשתמשים ועל מכשירי המובייל. מדובר בנוהל סטנדרטי הנהוג בקרב כל חנויות האינטרנט.

8.מפעילהאתרמייחסחשיבותעליונהלאבטחתהמידעשללקוחותיה,כלמידעהמתקבלבאתר,ביןאםנמסרעל-ידיהלקוחוביןאםנאסףעל-ידיCookieבעתשימושבאתר,הואלשימושבלעדישל אתר לצורך תיעוד רכישות הלקוח וכן לטובת מבצעים עתידיים )כפוף למתן הסכמת הלקוח להיכלל ברשימת התפוצה של האתר(.

9.מפעילהאתרמשתמשבתקניהאבטחההגבוהיםביותרעלמנתלשמורככלהאפשרעלסודיותהמידעופרטיותלקוחותיה.מפעילהאתרמשתמשבחברתUpay,חברתסליקתכרטיסיאשראי ואבטחה לצורך בדיקת ואבטחת המידע.

10.האתרמאובטחבאמצעותפרוטוקולSSL,כלומרכלהתקשורתשביןהדפדפן)אצלהלקוח(לאתר)כלומרשרתהאינטרנטהמאחסןאתהעמודים(הינהמוצפנתכךשלאניתןלפענחאתהמידע המועבר בין הדפדפן לאתר.

11.במקריםשאינםבשליטהו/אונובעיםמכוחעליון,מפעילהאתרלאיישאבאחריותלכלנזקמכלסוגשהוא,עקיףאוישירשיגרםלמשתמשו/אולמימטעמו,אםמידעיאבדאויגיעלגורםעויןו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

12.מפעילהאתרעושהמאמץלספקלמשתמששירותתקיןובאיכותגבוהה.יחדעםזאת,מפעילהאתראינומתחייבשהשירותבאתרלאיופרע,יינתןכסדרואובלאהפסקות,יתקייםבבטחהוללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מפעיל האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל מפעיל האתר או אצל מי מספקיה.

13.האתרהינומאובטחבאופןשבופרטיהאשראישלהמשתמשמוזניםבאתרלצורךביצועהרכישהמוגניםעלידיהצפנהונשאריםחסויים,הפרטיםאינםנשמריםבשוםשלבבמחשביאובשרתיםשל מפעיל האתר. מכיוון שפעולות המשתמש באתר מבוצעות בסביבה מקוונה, אין לאתר את האפשרות להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לשרתים שלה או לחשיפת המידע האישי בידי אנשים אשר מבצעים פעולות אשר אינם חוקיות ועל כן, הלקוח/משתמש האתר מוותר בזאת על כל טענה,תביעה או דרישה כלפי מפעיל האתר בקשר לכל נזק בקשר לכך, כולל שימוש שייעשה בשל כך במידע האישי שלו.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare
Alert: You are not allowed to copy content or view source !!
דילוג לתוכן